Katrina logo

Styrelsens svar på kulturstrategin från landsskapsregeringen

Kulturföreningen Katrinas styrelses utlåtande till landskapsregeringens förslag till en kulturstrategi för åren 2023-2030.

 

Konstaterades att en övergripande plan med definitiva målsättningar för perioden saknas. Det leder till att det blir svårt att utvärdera de insatser som görs. Den tänkta perioden på 6-7 år är för lång med tanke på att det är två landskapsregeringen som är tänkta att involveras. Texten innehåller för många formuleringar om hur olika mål kan nås i stället för hur några få mål verkligen är tänkta att uppnås. Ett tydligare stöd till de professionella utövarna bör ingå i strategin. Kulturstrategin bör även samspela med den turismstrategi som är under arbete, liksom den nyligen offentliggjorda hälsostrategin. 

 

Kulturföreningen Katrina konstaterar att:

  • Ett ambitiöst arbete med flera goda tankar, men som samtidigt inte landar i tydliga mål. Den tänkta perioden på 6-7 år är för lång med tanke på att det är två landskapsregeringar som är tänkta att involveras. Strategin bör gälla endast för den kommande mandatperioden.
    En mandatperiod på fyra år är kort och därför bör antalet åtgärder begränsas så att det finns reella chanser att genomföra dem. Det behövs även mod att begränsa och prioritera så att inte olika åtgärder flyter ut okoncentrerat. 

 

  • Att en övergripande plan med några konkreta målsättningar för perioden saknas, vilket gör att det blir svårt att utvärdera de insatser som görs. Indikatorer för hur mål uppfylls bör fastställas innan det konkreta arbetet med förverkligandet inleds. Dessa bör vara vägledande för hela perioden. 

 

  • För många formuleringar om hur olika mål kan nås i stället för hur några få mål verkligen är tänkta att uppnås. 

 

  • Ett tydligare stöd till de professionella utövarna bör ingå i strategin. Den bristfälliga tillgängligheten till Alandica för olika kulturaktörer har diskuterats under flera år. Bland annat har länge efterlysts någon form av producent som kunde bidra till ett levande kulturhus med många verksamheter. Landskapsregeringen bör förbereda en förbättring av de professionellas verksamhetsförutsättningar i huset inför utgången (2028) av nu gällande avtal med Wiklöf Holding.

 

  • Kulturstrategin bör även samspela med den turismstrategi som är under arbete, liksom den nyligen offentliggjorda hälsostrategin. Särskilda grupper med egna begränsade möjligheter att ta sig till konserter, utställningar, teaterföreställningar bör tas i beaktande och särskilda arrangemang för att kulturen kan komma till dem i stället för vice versa bör utformas. Här avses främst barn, åldringar och personer med funktionshinder.

 

  • Kulturarrangörer som samarbetar om större projekt eller produktioner bör ha möjligheter att ansöka om extra medel för satt stimulera ökat samarbete inom konst och kultur.

 

  • Kultur och konstlivets finansiering måste långsiktigt säkras och inte vara helt beroende av PAF medel. En konst- och kulturfond som administreras självständigt och som har ett tillräckligt grundkapital för att skapa en hållbar avkastning. I styrelsen bör finnas representanter för konst- och kulturlivet.

 

Läs kulturstrategin och styrelsens synpunkter i nedanstående bilagor.