Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse år 2020

Kulturföreningen Katrina har förverkligat verksamhetsplanen för år 2020 enligt följande:

 • Årets verksamhetsplan påverkades kraftigt av coronaviruset fr.o.m. mars månad.
 • Katrina kammarmusik ”De glada 20-talen ?!” genomfördes i förändrad form 11-15.8.
 • Förberedelser för jubileumsoperan ”Lisbeta” fortsatte under året

Styrelsen har hållit 10 möten. Under den senare delen av verksamhetsåret blev det möjligt för styrelsemedlemmarna att delta digitalt. Sammanlagt behandlade styrelsen 115 ärenden under året. Styrelsemedlemmarna har mycket aktivt deltagit i sammanträdena. Beslutförhet har förelegat vid samtliga möten och i de flesta fall har styrelsen varit fulltalig.

Föreningens årsmöte hölls den 18 juni i Club Marin.

Styrelsens sammansättning 2020

Barbro Sundback ordförande Patrik Komorowski vice ordförande

 • Casper Wrede sekreterare
 • Britt-Marie Lundberg kassör
 • Per-Olof Böckelman
 • Yvonne Cronström
 • Gungerd Etzell
 • Gösta Helander
 • Ghita Nyström

Ersättare:

 • Barbro Koskinen
 • Mona Karlsson
 • Fred Wegelius

Verksamhetsgranskare: Margareta Flink, ersättare Sten Eriksson.

Verksamhetsledare: Rosi Djupsund

 

 

Årsmötet 18 juni i Club Marin

Vid årsmötet återvaldes föreningens ordförande och de ordinarie styrelsemedlemmarna. Till nya ersättare utsågs Mona Karlsson och Fred Wegelius. Inger Louise Eriksson och Katrin Sjögren ansvarade för valberedningen. Valberedningen återvaldes med tanke på årsmötet 2021. Resultatet för år verksamhetsåret 2019 uppgick till 9 626,61. Det ackumulerade underskottet i balansräkningen kunde därför minskas till 17 594,45.  

Vid årsmötet godkändes operaprojektet ”Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva” som ska uppföras i samband med att Åland firar 100 år av självstyrelse  9.6.2021 till 9.6.2022. 

Operaprojektet har en budget om 540.550 €. Vid tidpunkten för årsmötet var projektets finansiering säkrat med 250.000 samt löfte om ytterligare 50.000. Årsmötet ansåg att de ekonomiska riskerna med projektet var godtagbara. Totalt balanserade budgeten för 2020 på 181.050 €.

Efter årsmötet presenterade föreningens högskolepraktikant Emilia Eriksson sitt instrument klarinetten.

Verksamheten januari till och med mars 2020

Under årets första kvartal visade föreningen tre Metföreställningar. Wozzeck 11.1. (42), Porgy and Bess 1.2. (95) och Agrippina 29.2 (40). Den 24-26.1. gjordes en musikresa (ca 30 ) i Axtours regi  till Svenska teatern i Åbo. Musikteatern Kalevala på svenska var en mycket färgstark och underhållande föreställning. Den 1.3. presenterade Rosi Djupsund sin doktorsavhandling på Stadsbiblioteket. Evenemanget var interaktivt och publiken sjöng med i flera välkända finlanssvenska visor till ackompanjemang av Kaj-Gustav Sandholm. Evenemanget var mycket uppskattat och ca 80 personer deltog. Efteråt hölls snapssångstävling i Club Marin (ca 25).
I mars slog pandemin till och alla föreningens planerade evenemang under våren ställdes in. 

Verksamheten mars/april till och med december 2020

I och med att allmänna restriktioner infördes för publika tillställningar för att motverka smittspridning av coronaviruset tvingades föreningen ställa in en rad planerade evenemang. Metföreställningarna Tosca och Maria Stuarda ställdes omedelbart in. Metropolitan meddelade senare under året att alla planerade livesändningar under säsongen 2020-2021 ställs in. En visning av dokumentären Pavarotti i samarbete med Filmklubben Chaplin ställdes in den 26 mars. Under hösten kunde dokumentären visas för ett begränsat antal under en lungnare virusperiod. 

Katrina kammarmusik

Katrina kammarmusik genomfördes enligt planerad tidtabell 11-14 augusti med Cecilia Zilliacus som konstnärlig ledare. Programmet måste delvis planeras om eftersom det inte var möjligt att ta emot utländska artister, förutom några från Norden. Programmet höll likväl hög kvalitet och artisterna njöt av att få spela för publik. Alandica prövades som festivalcenter. Huvuddelen av konserterna ägde också rum i Alandica. Publikplatserna var begränsade. Istället strömmades konserterna. Det fysiska antalet festivalbesökare halverades. Trots restriktioner av olika slag fungerade konserterna bra och Alandica visade sig vara ett fungerande festivalcenter. 

Mästarkurser i solospel och kammarmusik arrangerades även detta år i samarbete med Ålands musikinstitut. Evelina Gottberg fungerade som produktionsassistent och mästarkursansvarig och Emilia Eriksson som scenansvarig. 

Årets programbok med information om program och artister finns arkiverad på föreningens webbsida.

Sture Isacssons minneskonsert och dirigentkurs

Under hösten hölls två framgångsrika evenemang trots pandemins begränsningar. Den 16 september hölls den länge planerade minneskonserten för Sture Isacsson i Finströms kyrka. En arbetsgrupp bestående av Inger Louise Andersson, Gösta Helander och Barbro Sundback planerade och finansierade konserten. Ungefär 80 personer var närvarande under konserten som också strömmades. Den är nu också tillgänglig på Youtube. Efter konserten hölls en sammankomst i församlingshemmet där flera av Sture Isacssons vänner berättade om sina musikaliska minnen knutna till Sture Isacsson. Ett 50-tal personer deltog.

Den 27-29 november genomfördes en dirigentkurs under Anna-Maria Helsings ledning i Ålands musikinstitut. I kursen deltog 10 ålänningar som dirigenter. Under kursen dirigerades en stråkorkester bestående av unga stråkmusiker från Stockholm. Zaida Ponthin organiserade orkesterns deltagande och fungerade som konsertmästare.

Romeo och Julia och Patrik Komorowski

 • Den 17 oktober visades baletten Romeo och Julia i en inspelning från Bolsjojteatern i Moskva. Ett 30-talet personer såg föreställningen i Bio Savoy.
 • Den 15 oktober framförde Patrik Komorowski musik av Philip Glass i Alandicas stora sal.
 • Den 5 december inhiberades föreställningen Snödrottningen i Bio Savoy med den åländska  sopranen Frida Johansson.

 

 

Trots att många planerade evenemang måste inställas kan föreningen känna sig nöjd och glad över att man lyckades hitta nya projekt och anpassa planerade event så att verksamheten trots allt var på hög kvantitativ och kvalitativ nivå under året.

Totalt besökte ca 1170 personer föreningens evenemang under året.

 

Övrigt

Under året ingick föreningen att avtal med Nova Alandia om bokföringstjänster efter att föreningens avtal sades upp med Sofias Bokföring.

Mona Karlsson utsågs till föreningens webmaster.
Kassören Britt-Marie Lundberg har deltagit i VisitÅlands evenemang för föreningens del.

 

Samarbetspartners

Styrelsen har etablerat samarbete med Finska kammaroperan under ledning av Reetta Ristimäki och operaprojektet ”In transit” som drivs av sopranen Ann-Christin Högnabba.

 

Medlemskap och samarbetsorganisationer

Kulturföreningen Katrina är medlem i Kammarmusikförbundet (Sverige).
Kulturföreningen Katrina är en medlemsförening i ABF-Åland.

Kulturföreningen Katrina är en medlemsförening i Visit Åland.
Kulturföreningen Katrina har ett samarbetsavtal med Ålands musikinstitut.
Kulturföreningen Katrina samarbetar med Ålands sång- och musikförbund.

Kulturföreningen Katrina och Sveriges generalkonsulat samarbetar under Katrina kammarmusik.

 

Information och medlemmar

Föreningen har en medlemskår på drygt 400 medlemmar. Bland våra medlemmar finns ett trettiotal personer som utför frivilliga insatser av olika slag. Frivilligarbetet är av stor betydelse för föreningens verksamheter.

Under året fick medlemmarna fyra Katrinanytt som informerar om föreningens aktuella aktiviteter. Föreningen har en hemsida som uppdateras kontinuerligt www.katrina.ax Aktiviteter publiceras också på facebook och Instagram. De åländska medierna informerade aktivt om föreningens verksamheter. Föreningens webmaster har under året utvecklat föreningens synlighet i sociala medier på ett engagerat och kunnigt sätt. Därigenom har verksamhetens synlighet avsevärt förbättrats under året. 

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi har under de senaste åren förbättras. Det goda resultatet bidrar till att minska föreningens ackumulerade underskott. Ökade inkomster i kombination med bättre kontroll över utgifterna förklara det goda resultatet. En systematisk ansökningspolitik till olika beviljande instanser samt några värdefulla privata donationer har också bidragit till att föreningens ekonomi blir allt bättre Likviditeten har varit god under året och föreningen står väl rustad inför jubileumsåret 2021. 

 

Kulturföreningen Katrina.
Styrelsens godkännande 29.03.2021