Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse år 2022

Kulturföreningen Katrina har förverkligat verksamhetsplanen för år 2022 enligt följande:

 • Operan ”Lisbeta” gästspelar i Helsingfors 18-22.4 och i Sundsvall 13-17.11.
 • Katrina kammarmusik genomförs 9-13.8.
 • Stråkkurs II i ensemblespel för unga musiker 27.6- 2.7.
 • Dirigentkurs med Anna-Maria Helsing 4-6.11.
 • Projekt ”Barnasinne” Åland 100
 • Digitala föreställningar i Bio Savoy
 • Utveckla verksamhetens synlighet på sociala medier. 
 • Kulturresor

 

Styrelsen

Styrelsen har hållit 9 möten under det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har behandlat 64 ärenden. Närvaron på styrelsemötena har varit hög. En del styrelsemedlemmar har också deltagit digitalt. Samtliga styrelsemöten har varit beslutföra.  

Föreningens årsmöte hölls den 3 april 2022 i Stadsbiblioteket.

Styrelsens sammansättning år 2022

 • Barbro Sundback ordförande
 • Patrik Komorowski vice ordförande
 • Casper Wrede sekreterare
 • Mona Karlsson webbmaster
 • Marcus Boman
 • Yvonne Cronström
 • Kalliope Gammenos
 • Stephan Kemetter
 • Barbro Koskinen

Ersättare:

 • Carita Johansson kassör
 • Siv Ekström
 • Ann-Christine Kjeldsen

Verksamhetsgranskare: Margareta Flink, ersättare Sten Eriksson.

Revisor (GR) för Lisbetas nordiska bidrag: Sixten Söderström.

Verksamhetsledare: Rosi Djupsund

Årsmötet i stadsbibliotek följdes av ett samtal om Erasmus Rotterdam och renässansen. Samtalet fördes mellan Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou, lektor Dan Nordman och konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus. Evenemanget var väl besökt. Temat var valt som en introduktion till Katrina kammarmusik 2022.

 

”Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva”  gästspel i Helsingfors 18-22.4.22

Två föreställningar gavs i Alexandersteatern. Gästspelet uppmärksammades i Helsingin Sanomat, Hbl och Radio Vega. Den första föreställningen gavs i samarbete med statsrådets kansli för att uppmärksamma Åland 100. Många tjänstemän från ministerierna deltog. President Tarja Halonen och justitieminister Anna-Maja Henriksson hedrade tillställningen med sin närvaro, likaså vice lantrådet Harry Jansson och Svenska Kulturfondens VD Sören Lillkung. Samarbetet med statsrådets kanslis representant Noora Löfström och Ålandskontorets Lena von Knorring fungerade utmärkt.

Ensemblen var fint sammansvetsad och föreställningarna genomfördes som tänkt förutom i ett avseende. Dagen före den första föreställningen meddelade Jenny Carlstedt att hon inte kunde genomföra sin roll som Karin eftersom hon tappat sin röst. Mezzosopranen Elli Vallinoja hoppade in med kort varsel. Under föreställningen sjöng Vallinoja Karins roll från en loge intill scenen och Carlstedt spelade rollen som Karin. Resultatet var strålande och publiken imponerades över de båda sångerskornas professionalism.

En annan händelse som är värd att notera var att efter den andra och sista föreställningen insjuknade ett tjugotal deltagare i covid. En musiker i Estonian sinfonietta meddelade före föreställningen att hen var smittad. Covid påverkade publiken. Det var ytterst svårt att sälja biljetter på förhand. På Alexandersteatern intygade man att publiken inte återvänt ännu våren 2022.

Några fler gästspel blev det inte. Svårigheterna med att hitta rätt scen, rätt tidpunkt och finansiering förhindrade fler gästspel. Den lärdom man kan dra av detta är att om man ska gästspela med en stor produktion bör gästspelen vara bestämda och finansierade när man kontrakterar deltagarna.

 

Katrina kammarmusik 9-13.8.22 ”Erasmusik”

Festivalens program var ambitiöst och mångsidigt. Erasmus av Rotterdams tes att det goda samtalet är det enda sättet att bevara freden fick en särskild relevans i och med att Rysslands anfallskrig mot Ukraina inleddes den 24 februari. Årets tonsättare var Sebastian Fagerlund. Många mycket professionella artister deltog och skapade konserter med en hög konstnärlig kvalitet. El Gran Teatro del Mundo gav konserter med äldre musik som både var musikaliskt njutbara och pedagogiskt allmänbildande.

Också i fråga om Katrina kammarmusik påverkades publiken av covid. Konsertbesökarna var något färre än före covid. Sia Spiliopoulou höll en Kaffekvarn och Brunchens samtal mellan Anders Björnsson och Joel Backström avslutade festivalen på en hög filosofisk nivå.
Festivalens konstnärliga ledare var violinisten Cecilia Zilliacus.

 

Stråkkurs II 26.7-2.7.22

Rekryteringen bland åländska barn och unga till stråkkursen lyckades inte särskilt bra. Tack vare ett samarbete med Goldschmidt Music Academy i Köpenhamn och danska fondpengar fick kursen tillräckligt många deltagare. Också en lärare och en elev från Estland deltog. Kursen för de deltagande var mycket glädjefull. De danska deltagarna kom från utsatta familjer. De njöt enormt av den åländska sommaren och naturen. Den avslutande konserten i Finströms kyrka drog en relativt stor publik. De uppträdande kursdeltagarna var stolta över sina konsertinsatser. Den slutsats man kan dra av kursen är att det krävs ett vidare samarbete om man ska lyckas rekrytera tillräckligt många kursdeltagare. Det åländska underlaget är för litet.

 

Dirigentkurs med Anna-Maria Helsing 4-6.11.22

Dirigentkursen lockade tillräckligt med sökande. Tio deltagare antogs till kursen. Av dem var flera lärare från Ålands Musikinstitut. Lika många kom utifrån. Kursen genomfördes i Ålands musikinstitut. Samarbete mellan föreningen och institutet har fördjupats och musikinstitutet är intresserat av att stå som huvudman för en liknande kurs år 2023.

 

Projekt ”Barnasinne” 100 år

Projektet genomfördes enligt målen för projektet. En liten sammansvetsad projektgrupp med sju vuxna gjorde tre föreställningar med sju barnskådespelare. Det var ett imponerande arbete som gav fint resultat. Den 30 november var det premiär för fullsatt salong i stadshuset. Publiken och recensenterna var imponerade. Ytterligare två föreställningar gjordes, i Kyrkby högstadieskola och Källbo skola. Nipå (Nordens institut på Åland) bekostade en videofilmatisering av premiär-föreställningen. Det goda resultatet gav upphov till ett förslag att göra en riktig spelfilm av ”Barnasinne” i autentiska miljöer.

 

Övriga evenemang:

Primadonna i sångens gyllene ålder. Emma Engdahl-Jägerskiöld

Konserten var ett samarbete med producenten Satu Torstila. I konserten varvas berättelsen om sångerskan Emma Engdahl från Ekenäs med sånger ur hennes repertoar. Alma Pöysti berättade, Hedvig Paul sjöng och Folke Gräsbeck ackompanjerade på flygel. Biljettförsäljningen var mycket svag före konserten. Trots det var publiktillströmningen god. Extra stolar måste bäras in och det ekonomiska resultatet var positivt. Publiken var mycket nöjd och det kändes som en nystart för konserter efter covid.

 

Ljus över hav och land - Önningebykolonin på Åland 14 maj 2022 – 22 januari 2023

I samband med konstutställningen på Waldemarsudde i Stockholm arrangerades en konsert den 19 oktober med åländska musiker. De deltagande musikerna var Frida Johansson, Philip Björkqvist och Patrik Komorowski samt Cecilia Zilliacus.

 

Allmänt om verksamheten

Covid har förändrat verksamheten på flera sätt. Rent strukturellt kan man säga att digitaliseringen av föreningens verksamheter påskyndats. Föreningens insatser på sociala medier har varit betydande. Tack vare att föreningen har en aktiv webbmaster har information, annonsering och marknadsföring alltmer lagts ut på nätet. Antalet följare på Facebook och andra sociala medier har ökat mycket och kännedomen om föreningens alla aktiviteter har därmed ökat i betydande grad.

Covid har också bidragit till att föreningen breddat sin verksamhet. Olika projekt och kurser har genomförts de senaste åren vilket gjort att föreningen brutit ny mark och nått nya målgrupper som barn, dirigenter och körsångare för att nämna några. 

Covid har också stimulerat till ökat samarbete. Föreningen har numera många samarbetspartners och samarbetet har fördjupats och blivit mera hållbart.

 

Medlemskap och samarbetsorganisationer:

 • Kulturföreningen Katrina är medlem i Kammarmusikförbundet (Sverige).
 • Kulturföreningen Katrina är en medlemsförening i ABF-Åland.
 • Kulturföreningen Katrina är en medlemsförening i Visit Åland.
 • Kulturföreningen Katrina har ett samarbetsavtal med Ålands musikinstitut.
 • Kulturföreningen Katrina samarbetar med Ålands sång- och musikförbund.
 • Kulturföreningen Katrina och Sveriges generalkonsulat samarbetar under Katrina kammarmusik.
 • Kulturföreningen Katrina samarbetar med Nipå och Föreningen Norden.
 • Kulturföreningen Katrina samarbetar med andra föreningar och projekt efter prövning.

 

Medlemmar och Ekonomi

Föreningens ekonomi har varit god under året trots många projekt och det riskfyllda operaprojektet ”Lisbeta”. Under året godkände styrelsen en ekonomistadga för att tydliggöra det ekonomiska ansvaret mellan verksamhetsledare, ordförande och styrelsen. Ett nätkonto har öppnats på Nordea efter många om och men.

Antalet medlemmar uppgår till ca 400. En medlemskampanj har gjorts under året. Resultatet är inte särskilt uppmuntrande. Medlemsvärvningen kräver kontinuerliga insatser. Medlemsskötseln är en krävande uppgift som måste skötas så att medlemmarna känner att de betyder mycket för föreningen. Medlemmarna informeras genom utskicket Katrinanytt. Till de flesta evenemang erbjuds rabatterade biljetter till medlemmarna. Ett trettiotal medlemmar arbetar frivilligt för föreningen för att det skall vara möjligt att genomföra alla verksamheter. Dessa insatser är mycket värdefulla och skapar den kultur och atmosfär som kännetecknar föreningen. Kulturföreningen Katrina har inför sitt jubileumsår (2024) ett starkt brand och en välutvecklad verksamhet.

 

Mariehamn den 4 mars 2023

Styrelsens godkännande