Verksamhetsplan

Verksamhetsplan år 2024 

Kulturföreningen Katrinas syfte är att utveckla intresset för musik på en professionell och en hög kvalitativ nivå samt främja kulturverksamhet i allmänhet. Under år 2024 förverkligas detta på följande sätt;

  • Årsmöte 7 april i Finströms församlingshem med konsert i St. Mikaels kyrka ”Trio Aurora”
  • ”Katrina – en musikteater” 17 -20 juli
  • Katrina kammarmusikfestival 5-10 augusti tema ”Natt”
  • ”Baltic songlines ” ett samarbetsprojekt med FrauVonDa september
  • Dirigentkurs 8-10 november ett samarbete med ÅMI
  • Konsert till minne av Jack Mattsson
  • Övriga evenemang som styrelsen beslutar om under året
  • Marknadsföring av föreningens verksamheter på sociala medier med fokus utanför Åland

 

KULTURFÖRENINGEN KATRINA FIRAR 25 ÅRS JUBILEUM
Kulturföreningen Katrina firar år 2024 sitt 25:te verksamhetsår. Föreningen bildades i december 1999 i syfte att framföra Musikteatern Katrina på Svenska Teatern år 2000. Helsingfors var då en av Europas kulturhuvud-städer. Det var mycket oklart om föreningen skulle fortsätta sin verksamhet efter föreställningarna i Helsingfors. Så blev det i alla fall. 

De gångna 25 åren har Kulturföreningen Katrina målmedvetet arbetat för en professionalisering av det åländska musiklivet. Katrina kammarmusikfestival är föreningens flaggskepp. Festivalens första konstnärliga ledare var altviolinisten Tiila Kangas. Den nuvarande konstnärliga ledaren är violinisten Cecilia Zilliacus. Föreningens verksamhetsledare Rosi Djupsund har också fungerat som kammarmusikfestivalens producent. Festivalens musikaliska kvaliteter värderas högt och festivalen står sig väl i konkurrensen bland andra kammarmusik-festivaler i våra närregioner.

Föreningen har också utvecklat operakonsten på Åland. Redan år 2011 introducerade föreningen tillsammans med Folkets Hus och Parker Metropolitans direktsända operor först i Stadshuset i Mariehamn och senare i Bio Savoy. Ålands ovanligt många operasångare inspirerade till egen operaproduktion med åländskt innehåll. År 2014 hade Magnus-Maria premiär. Föreställningen gästspelade på olika orter i Norden åren 2015-2016. År 2017 följde ”Figaro1917” och år 2021 ”Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva” med gästspel i Helsingfors år 2022.

Det känns därför ganska naturligt att det kommande jubileumsåret presentera en ny uppsättning och dramati-sering av Sally Salminens roman ”Katrina”. En uppsättning som svarar mot vår tids förväntningar och vär-deringar.

”KATRINA – EN MUSIKTEATER”
Ett nytt manus har skrivits av Ida Kronholm och Carina Karlsson. En dramatisering som fokuserar på roman-gestalten Katrina som en hårt arbetande och modig kvinna som gör allt för att skapa en framtid för sig och sina barn. Hon utmanar byns starka man och vinner respekt. Katrina är på scen från det ridån går upp tills den går ner efter föreställningens sista scen. Musiken och sångtexterna är de samma som i den ursprungliga versionen från år 1997. Några mindre justeringar har gjorts av dramaturgiska skäl. År 2024 skulle kompositören Jack Matsson ha fyllt 70 år.

Produktionen tas fram av ett team som har en nordiska sammansättning. Ensemblen och kören består av ålänningar, både amatörer och professionella. Orkesterns musiker kommer från Estland. I orkestern ingår ett antal musiker med åländsk anknytning. Premiären är den 17 juli och den följs av ytterligare tre föreställningar.

De sociala och kulturella kontakterna mellan Österbotten och Åland understryks genom att Katrina kommer från norra Österbotten. Detta avspeglas i rollbesättningen. 

Projektet är treårigt. År 2024 och 2025 spelas föreställningen i Alandica i Mariehamn. År 2026 kommer att vara ett turnéår med föreställningar i Vasa, Jakobstad och Tammerfors. Projektet avslutas i Köpenhamn år 2026 som är ett Sally Salminen år (1906-1976). År 1936 utkom romanen Katrina som numera ingår i Finlands litterära kanon. I Danmark fick Sally Salminen uppleva både uppskattning och erkännande för sitt författarskap.

 

KATRINA KAMMARMUSIKFESTIVAL 5-10 AUGUSTI
Tema: ”Natt”

Varför är natten så speciell? Världsalltets rytm - på natten lägger sig allt att vila, tankar flödar fritt och drömmar drar iväg till de mest överraskande platser. Ändå är natten inte tyst. Man kan höra att det är natt! Det är då vargtimmen inträffar och alla monster som inte syns på dagarna, både de inre och yttre, kommer fram…

Uppenbarligen har natten sedan långa tider varit en inspirationskälla för många konstnärer: Caspar David Friedrich, Erik Johan Stagnelius och många tonsättare som komponerat serenader, nocturner, Eine kleine Nachtmusik för att nämna några exempel. 

Festivalens konstnärliga ledare är violinisten Cecilia Zilliacus och årets hustonsättare är Lotta Wennäkoski och 

Steingrimur Rohloff. Wennäkoskis gitarrkvintett uruppförs under festivalen av gitarristen Petri Kumela och Zilliacuskvartetten som består av Cecilia Zilliacus och Julia-Maria Kretz, violin, Ylvali Zilliacus, viola och Kati Raitinen, cello. Rohloffs stråkkvartett är ett beställningsverk i samarbete med Kaustby kammarmusikvecka. 

Bland övriga tonsättarnamn kan nämnas Pehr Henrik Nordgren, Jack Mattsson, Anton Bruckner och Arnold Schönberg som alla firar jubileum under år 2024. Övriga artister som kan nämnas är sopranen Kerstin Avemo, pianisten Emil Holmström, violinisten Eriikka Maalismaa och flöjtisten Saara Hammarström samt Katrina kammrkör och Messiaen Quartet Copenhagen.
Katrinafestivalen samarbetar med Kulturnatten och med Ålands musikinstitut gällande mästarkurser i solospel och kammarmusik.

 

ÅRSMÖTE 7 APRIL I FINSTRÖMS FÖRSAMLINGSHEM SAMT KONSERT MED ”TRIO AURORA”
Kulturföreningen Katrina håller sitt årsmöte i Finströms församlingshem kl.15.00. Efter årsmötet blir det konsert i St. Mikaels kyrka med Trio Aurora- En ung trio som deltog i Kammarmusikförbundets tävling ”Ung och lovande” år 2023 i Västerås. Trion består av Martin Granström, violin, Annika Venieri, cello och Sten Ulloa Carler, piano. Vid konserten kan man ge ett frivilligt stöd.

Följande dag den 8 april håller Trio Auro en lunchkonsert kl.12.00 i St.Görans kyrka i Mariehamn. Fri entré.

 

DIRIGENTKURS 8-10 NOVEMBER
Intresset för dirigentkursen växer både på och utanför Åland. En ny kurs anordnas år 2024 med kapellmästare Anna-Maria Helsing som musikalisk ledare.  Dirigentkursen 2023 inleddes ett mera fördjupat samarbete om dirigentkursen med ÅMI. Detta samarbete ska ytterligare utvecklas och målet är att dirigentkursen ska bli en del av ÅMI:s ordinarie verksamhet.

 

KATRINA KAMMARKÖR
Körens uppdrag är att vara kör åren 2024 - 2026 i ”Katrina – en musikteater”. Under hösten 2023 inledde kören sin verksamhet och ambitionen är att kammarkören också ska uppträda med egna konserter. Kören ingår tills vidare i Kulturföreningen Katrinas verksamhet. För att klargöra samarbetet mellan Katrina kammarkör och Kulturföreningen Katrina uppgörs ett avtal mellan parterna för åren 2024 – 2026. Katrina kammarkör kommer att utökas med sångare för att genomföra ”Katrina – en musikteater”. I detta sammanhang ges kören namnet ”Katrinakören”.

 

KLOCKRESAN SOM LÄROMEDEL
Föreningen har hos Ålands landskapsregering anhållit om att filmen ”Klockresan” skulle klassas som ett läromedel i den åländska grundskolan. Till filmen kommer en lärarhandledning att skapas. I oktober avser föreningen att delta i skolornas filmdagar i Finland och där presentera ”Klockresan”.

 

ÖVRIGA EVENEMANG
Under verksamhetsåret kan styrelsen besluta om att genomföra enskilda evenemang beroende på vilka erbjudanden som når föreningen eller om något tillfälle erbjuds för föreningen att delta som partner eller huvudansvarig. 

 

KULTURRESOR
Föreningen ordnar kulturresor ifall tillräckligt intresse finns.

 

SOCIALA MEDIER
I samband med Katrina kammarmusikfestival 2023 satsade kulturföreningen mycket på att utveckla sin marknadsföring på sociala medier. Nästa steg är att i högre grad än nu använda sociala medier för att marknadsföra föreningens produktioner och aktiviteter på Åland och utanför Åland för att nå en större publik.

Det är önskvärt att den marknadsföringsgrupp som tillsattes år 2023 fortsätter också år 2024.

 

Medlemmar och publik  
Den viktigaste målgruppen för Kulturföreningen Katrinas evenemang är de egna medlemmarna ca 450 personer. Information om föreningens verksamhet sker via traditionella medier, sociala medier och på hemsidan www.katrina.ax. En digitalisering av medlemsregistret bör göras under år 2024. Information om kommande kulturhändelser i föreningens regi skickas vid behov till medlemmarna i form av medlemsbrevet "Katrinanytt.

I sin verksamhet prioriterar Kulturföreningen Katrina barn och ungdomar genom att erbjuda rabatter för studerande under 26 år samt specialrabatt för musikinstitutets elever och andra musikstuderande på Åland.

Kulturföreningen Katrina håller biljettpriserna på en sådan nivå att människor inte ska hindras från att gå på konserter och andra evenemang av ekonomiska skäl. Av samma orsak hålls medlemsavgiften låg.

Föreningen har också beslutat att ledsagare till personer med funktionsvariationer deltar avgiftsfritt.

 

Frivilligt arbete är vårt sociala och kulturella kapital
Mellan trettio och fyrtio personer deltar årligen som frivilliga i Kulturföreningens olika verksamheter och i styrelsearbetet. Den sammanlagda arbetsinsatsen som de frivilliga utför uppgår till ca 3000 timmar.  Frivilligarbetet är av avgörande betydelse för föreningens verksamhet och utveckling.

 

Varumärket
Kulturföreningen Katrina har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete skapat ett starkt varumärke inom klassisk musik och opera. Föreningen har en jämställdhetsplan, en drogpolicy och en uppförandekod som gäller alla som deltar i föreningens verksamheter.

 

Samarbete
Kulturföreningen Katrina samarbetar med många i det åländska kulturlivet. Nämnas kan Ålands musikinstitut, Ålands sång- och musikförbund, Föreningen Norden och Nipå. Även samarbetet med Svenska kammarmusikförbundet och Sveriges generalkonsulat utvecklas kontinuerligt. Tillfälliga partners samarbetar föreningen med i fråga om enstaka projekt och föreställningar. Också det privata näringslivet på Åland har med ökande intresse stött föreningens aktiviteter med sponsorbidrag. Samarbetet ger mervärde och inspirerar till utveckling och nya initiativ.

 

Ekonomi
Kulturföreningen Katrina ansöker och beviljas årligen medel från ett flertal fonder utanför Åland. Nordiska, finlandssvenska, finska och svenska fondmedel har sökts och medel har beviljats i relativt stor utsträckning. En bekräftelse på att våra verksamheter håller en hög kvalitativ nivå.

Lokal finansiering ansöker föreningen från Ålands landskapsregering, Mariehamns stad samt privata sponsorer och företag. År 2024 hoppas vi att Ålands kulturstiftelse och Olof M Janssons stiftelse ska stöda vår verksamhet samt att flera åländska företag än tidigare givit oss understöd. Den lokala finansieringen är av grundläggande betydelse för en kontinuerlig utveckling av verksamheterna.

Generellt kan man säga att Kulturföreningen Katrinas finansiering sker med egna medel, lokal finansiering och bidrag utifrån. Den åländska samhällsekonomin får en god avkastning på det kapital som satsas i Kultur-föreningen Katrina. En större fast grundfinansiering skulle ge förutsättningar att ännu mera systematiskt arbeta med finansiering från fonder och sponsorer utanför Åland.  

 

Under 2022 godkändes en ekonomistadga som klargör ansvarsområden och beslutanderätt i hanteringen av föreningens medel samt rätten att ingå avtal i föreningens namn. 

Så gott som varje år engagerar föreningen en åländska musiker som arbetar med att marknadsföra och genomföra våra projekt under året. Erfarenheterna av detta samarbete är värdefull och skapar entreprenörskap inom musikbranschen.

I de flesta av våra produktioner strävar vi till att ge åländska musiker och sångare möjligheter att uppträda på hemmaplan samtidigt som vi aktivt bjuder in artister som är intressanta och bidrar till att utveckla och professionalisera det åländska musik- och kulturlivet.

 

Kulturföreningen Katrina

Årsmötets godkännande 7.4.2024