Verksamhetsberättelse 2018

Kulturföreningen Katrina har förverkligat verksamhetsplanen för år 2018 enligt följande:

  • ”Bach och brudarna” var temat för Katrina kammarmusik under ledning av konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus.
  • Ett rekordstort antal unga musiker deltog i mästarkurser 2018
  • Digitala-livesändningar från Metropolitan visades i Bio Savoy från oktober till maj, sammanlagt sex operor.
     

Styrelsen har hållit nio möten och behandlat ca 80 ärenden. Årsmöte hölls den 18 mars i Hotell Arkipelag.

Styrelsens sammansättning 2018
Barbro Sundback, ordförande
Patrik Komorowski, vice ordförande
Casper Wrede, sekreterare
Britt-Marie Lundberg, kassör
Per-Olof Böckelman
Yvonne Cronström
Gungerd Etzell
Gösta Helander
Ghita Nyström

Ersättare:
Barbro Koskinen
Therese Karlsson
Kjell Frisk

Verksamhetsgranskare: Margareta Flink och Sten Eriksson med Rosel Högstrand som ersättare.

Verksamhetsledare: Rosi Djupsund

 

Figaro 1917

Operaprojektet genomfördes år 1917. Under år 2018 visades videofilmen av föreställningen i Bio Savoy den 5 januari. Den 14.1.18 deltog Philip Björkqvist och Ida Kronholm med delar ur Figaro1917 i Ainogalan som arrangerades av Opera Box i Alexandersteatern i Helsingfors. Detta ledde till en diskussion med Opera box om ett gästspel med Figaro1917 till Alexandersteatern. Den 16.4. beslöt styrelsen att lägga ner planerna på ett gästspel och scenografin för Figaro1917 fördes till Svinryggen för destruktion. Videofilmen av Figaro1917 finns i föreningens ägo. Västerås sinfoniettans upphovsrättsliga krav är för höga för att föreningen ska kunna visa Figaro1917 offentligt.

 

Årsmötet 18 mars 2018

Vid årsmötet utsågs styrelsen enligt valberedaren Ingegerd Bondestams förslag. Bokslutet för år 2017 visade ett överskott om 6 163,40 vilket måste betraktas som tillfredsställande med tanke på det riskfyllda operaprojektet Figaro1917. Överskottet används för att täcka tidigare års förluster. För år 2018 godkände årsmötet en verksamhetsplan och en budget för 2018 som kan betraktas som ett återhämtningsår. Årsmötet beslöt att anmäla en ändring av § 11 i stadgarna. Istället för två beslöt årsmötet att en verksamhetsgranskare är tillräcklig för att revidera föreningen. Patent- och registerbyrån godkände ändringen i september.

Ulrika Lind är ledare för ett digitalt projekt kallat ”Kulturarenan”. Målgruppen för kulturarenan är äldre som har svårt att ta sig till konserthallar och andra kulturinstitutioner.

Efter årsmötet höll en grupp intresserade en diskussion om möjligheterna att utveckla Kulturarenan så att äldre på Åland skulle ha tillgång till deras kulturutbud. Konkreta resultat har tillsvidare inte uppnåtts.

 

”Bach och brudarna” tema för Katrina kammarmusik 2018

Festivalen genomfördes enligt tidigare mönster under Cecilia Zilliacus ledning. Programmet bestod av nio konserter, fyra frukostträffar, en konsert med mästarkursens deltagare och en brunchkonsert med ett samtal om festivalens tonsättare.

Biljettintäkterna ökade något jämfört med året innan vilket tyder på att publiken ökade. Många i publiken uttryckte stor uppskattning över de enskilda konserterna och recensionerna var genomgående positiva. I mästarkurserna deltog ett rekordstort antal unga musiker. Bland artisterna kan nämnas den nyzeeländska pianisten Jun Bouterey-Ishido som har rötter på Åland genom sin mormors morfar.

För genomförandet av festivalen ansvarade föreningens verksamhetsledare Rosi Djupsund som vid sin sida hade goda medarbetare i Zaida Ponthin, Cecilia Wickström, högskolepraktikanten Nela Silfverberg, Gungerd Etzell och Britt-Marie Lundberg. Dessutom ett stort antal frivilliga som gjorde värdefulla insatser för festivalen.

 

Alla mina fiender

Den planerade konserten med sopranen Therese Karlsson den 20-22 september måste ställas in på grund av svårigheter att engagera en tillräckligt kvalificerad pianist. Styrelsen beslöt att genomföra ”Alla mina fiender” år 2019 den 8-10 mars.

 

Jubileumsåret 2019

Kulturföreningen Katrina bildades i december 1999 för att uppföra Musikteatern Katrina i Helsingfors år 2000. Styrelsen tillsatte en jubileumskommitté bestående av Barbro Sundback, Rosi Djupsund, Casper Wrede, Yvonne Cronström, P-O Böckelman och Nela Silfverberg.

Som ett resultat av detta uppdrog styrelsen åt Helena Forsgård att skriva en historik över de 20 år föreningen varit verksam. Robert Jansson anlitas för lay-out och redigering av historiken. En operaresa ingår i programmet. Styrelsen har senare reviderat och kompletterat jubileums-programmet.

 

Metopera 2018

Föreningen visade sex metoperor under året: La Bohéme, Cosi fan tutte, Luisa Miller, Askungen, Simson and Delila och La Traviata. Publikunderlaget är stabilt och beroende av om den opera vi sänder är välkänd. Ju mera känd en opera är desto större är publiken.

Föreningen får inte bidrag för att visa metopera. Ekonomiskt bär sig inte föreställningarna. Underskottet är inte stort (-1 446,52 euro) under det gångna året. Ett mål kommande år är att metoperorna ekonomiskt skulle ge ett litet överskott.

 

Övriga aktiviteter

Den 27-29 oktober ordnades i samarbete med AX-tours en operaresa till Tallinn. Antalet deltagare i resan var 19 personer. Gounods opera Faust var målet för resan som också innehöll andra kulturella upplevelser. Reseledaren Yvonne Cronström bidrog med sin professionalism till att resan blev lyckad och ett fint minne för livet.

Styrelsemedlemmar har deltagit i olika evenemang som Kammarmusikförbundets årsmöte i Gävle, ABF:s representantskapsmöte, Visit Alands olika evenemang och stadens information om nya bidragsregler.

Föreningen förärades under året ett kulturpris om 15 000 euro av Stina Krooks stiftelse. Priset, som beviljas utan ansökan, gavs med ett särskilt omnämnande av föreningens satsningar på att producera högklassiga nya operaföreställningar.

 

Information och medlemmar

Föreningen har en stabil medlemskår (ca 450 medlemmar). Bland våra medlemmar finns ett tjugotal personer som utför frivilliga insatser som är av stor betydelse för föreningens verksamheter.

Under året fick medlemmarna fyra Katrinanytt som informerar om föreningens aktuella aktiviteter. Föreningen har en hemsida som uppdateras kontinuerligt www.katrina.ax Aktiviteter publiceras också på facebook och media informerar om föreningens events.

 

Mariehamn den 14 april 2019
Kulturföreningen Katrina rf:s årsmöte