Verksamhetsberättelse 2017

Verksamheten genomfördes i stort enligt verksamhetsplanen. Föreningens huvudmålsättningar uppfylldes. Föreningen genomförde under året sin största satsning någonsin.

 

Katrina kammarmusik

Katrina kammarmusik genomfördes den 1-5 augusti under ledning av Cecilia Zilliacus. Temat för festivalen var ”Variationer”. Festivalprogrammet var ambitiöst och variationsrikt. Samarbetet med Ålands museum fungerade bra och drog en stor publik. Kastelholmskonserterna är fortsättningsvis populära. St. Görans kyrkas kvälls- och lunchkonserter hade hyggligt med folk och Bagarstugans frukostkvarter har sin alldeles särskilda publik. Det fina artistutbudet garanterade hög kvalitet på konserterna och konstnärliga ledarens aktiva deltagande i konserterna bidrog till festivalens framgång. Mästarkurser hölls och eleverna hade en egen konsert i Ålands musikinstitut.

 

Figaro1917

Föreningens stora operasatsning Figaro1917 med anledning av Finland 100 år genomfördes planenligt och fick ett fint mottagande av publiken. Stoltheten över de åländska operasångarnas prestationer kunde man inte ta miste på. Samarbetet mellan alla medverkande och partners löpte friktionsfritt.

Finansieringen av projektet lyckades och många åländska sponsorer och bidragsgivare är värda ett stort tack och erkännande för sitt deltagande. I produktionen deltog uppskattningsvis 100 personer. En videoinspelning av god kvalitet gjordes av produktionen. Den visades den 5 januari 2018 i Bio Savoy. En annan uppföljning av projektet blev deltagandet i Ainogalan på Alexandersteatern i Helsingfors 14 januari 2018.

 

Metopera

Metföreställningarna visades i Bio Savoy. Under året visades Romeo och Julia, La Traviata, Eugen Onegin, Rosenkavaljeren och Norma.

 

Konserter

Några solokonserter hölls inte under året på grund av föreningens engagemang i flera stora projekt.

 

Styrelsens arbete

Styrelsen har hållit 10 sammanträden under året. Årsmöte hölls den 26 april i Hotell Arkipelag. I anslutning till årsmötet höll docent Jan Fagius en föreläsning med rubriken ”Hemisfärernas musik”. Föreläsningen och årsmötet samlade ovanligt många intresserade.

Under året informerades medlemmarna om verksamheten bland annat genom fyra Katrinanytt. Lokala och utomåländska medier har också informerat om föreningens verksamhet.

Föreningen har avtalat om samarbete med Ålands musikinstitut, Viking line och Bio Savoy. Föreningen har sitt kansli i GE-villans kontorsutrymme på Norra Esplanadgatan 5 i Mariehamn. Hyresvärd är landskapets fastighetsavdelning. Föreningen är medlem i ABF-Åland som är en värdefull samarbetspartner för föreningen samt i det Svenska kammarmusikförbundet.

Styrelsens sammansättning: Barbro Sundback, ordförande, Casper Wrede, viceordförande, Folke Ingman, sekreterare, Britt-Marie Lundberg, kassör, Patrik Komorowski, Yvonne Cronström, Ghita Nyström, Gungerd Etzell och Gösta Helander. Ersättare: Barbro Koskinen, Kjell Frisk, Therese Karlsson. Verksamhetsgranskare Margareta Flink och Sten Eriksson, ersättare: Rosel Högstrand. Robert Jansson har gjort en stor arbetsinsats med föreningens reklammaterial, hemsida, program och annat grafiskt material.

 

Administration och ekonomi

Rosi Djupsund har arbetat som verksamhetsledare/producent. Evelina Gottberg jobbade som högskolepraktikant under sommarmånaderna. Produktionsassistenten Zaida Ponthin ansvarade för mästarkuserna och deltog i genomförandet av Katrina kammarmusik.

Trots stora ekonomiska satsningar och betydande risker under året visar bokslutet ett positivt resultat för år 2017. Överskottet föreslås balansera tidigare års förluster.

 

Medlemmar och frivilliga

Föreningens medlemsantal ligger runt 500. Nya medlemmar kommer till ungefär i samma takt som gamla försvinner. Antalet personer som under året deltagit i Katrinas evenemang är ca 3000.

Frivilliga som på olika sätt bidragit till förverkligandet av planerad verksamhet är fortsättningsvis relativt många. Om man beaktar alla våra evenemang uppgår antalet till ca 50 frivilliga.

 

Sammanfattning

Året har varit arbetsdrygt. Katrina kammarmusik och Figaro1917 är stora evenemang för en så liten organisation som Kulturföreningen Katrina. Metopera fungerar relativt effektivt i Bio Savoy. Antalet solokonserter har hållits nere i brist på resurser.

Styrelsen har varit ansvarsfull och mötena effektiva. Likaså har många frivilliga bidragit till den omfattande verksamheten som skötts av en kompetent ledning. Ett år som ytterligare stärkt Kulturföreningen Katrinas varumärke som en viktig kulturproducent som bidrar till att utveckla det åländska musiklivet och garanterar med sina satsningar på professionella artister att publiken får tillgång till musik på hög kvalitativ nivå.